---- SƠN LÓT CHỊU NHIỆT 200ºC – 1000ºC – NAM PHÁT CONSTRUCTION