---- SƠN LÓT SÀN CHOKWANG HANA 300 – NAM PHÁT CONSTRUCTION